preskoči na sadržaj

Osnovna škola Prelog

vijesti

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG

Autor: Melita Trupković, 8. 10. 2021. 14:01

Silvio Benč - predsjednik (predstavnik Učiteljskog vijeća)
Željko Sokač - zamjenik predsjednika (predstavnik Vijeća roditelja)
Davorka Bogomolec - član (predstavnica Učiteljskog vijeća)
Valentina Pandur - zapisničar (predstavnica Radničkog vijeća)
Zdravka Balaban - član (predstavnica osnivača)
Anica Antolek - Hrgar - član (predstavnica osnivača)
Dragutin Glavina - član (predstavnik osnivača)
 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Upravljanje školom - ŠKOLSKI ODBOR

 

Članak 28.

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest imenuje i razrješuje :

-  učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

-  vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,

-  osnivač tri člana samostalno.

Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Član školskog odbora kojeg imenuje osnivač samostalno u pravilu treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik školske ustanove u školski odbor koje se imenuje.

Članak 30.

Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.

Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće  imenuje izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.

Izbori se održavaju  najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.

O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.

Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi  nazočni na Učiteljskom vijeću.

Svaki učitelj i stručni suradnik  može sam istaknuti svoju kandidaturu.

Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.

Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.

Članak 32.

Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu  prema abecednom redu.

Članak 33.

Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.

Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.

Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
ime i prezime kandidata.

Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Članak 34.

Glasovanje je tajno.

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora na jasan i nedvosmisleni način objaviti članovima Učiteljskog vijeća način glasovanja.

Članak 35.

Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis i daje mu glasački listić.

Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata..

Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.

Prihvatom liste kandidata, Učiteljsko vijeće će istovremeno utvrditi da su za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika izabrana prva dva kandidata s liste koji su dobili najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, pa se zbog toga ne može provesti izbor na način kako je to predviđeno prethodnim stavkom, glasovanje za izbor između tih kandidata se ponavlja sve dok jedan ne dobije veći broj glasova od ostalih.

Učiteljsko vijeće ovlašteno je i odbiti listu kandidata iz stavka prvog, ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju, glasovanje se mora ponoviti u istom ili u izmijenjenom sastavu izbornog povjerenstva.

Članak 37.

Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u Školski odbor, uz uputu o načinu provođenja izbora sukladno ovom Statutu, najkasnije 30 dana prije isteka mandata aktualnog člana Školskog odbora.

Članak 38.

O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.

Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća roditelja.

Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik škole.

Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .

Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.

U slučaju da dva kandidata dobe isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.

Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski odbor.

Vijeće roditelja može odlučiti da će se izbor člana Školskog odbora iz redova roditelja provesti tajnim glasovanjem. U tom slučaju, na izbor člana Školskog odbora iz redova roditelja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovog Statuta o izboru članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika

Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.

Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 40.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Školskog odbora obvezno sadrži:

1.          izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

2.          verifikacija mandata članova Školskog odbora

3.          izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41.

Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.

Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Članak 42.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.

Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:

saziva sjednice Školskog odbora
utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove  utvrđene Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.

U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog odbora.

Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

Članak 45.

Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.

Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.

Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati zamjenik predsjednika Školskog odbora, odnosno ravnatelj.                                                           

Članak 46.

Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3  dana prije održavanja sjednice.

Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda  za sjednicu,  stavlja se na oglasnu ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 47.

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.

Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.

U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice odnosno vrijeme u kom su se članovi Školskog odbora dužni očitovati elektronskim putem.

Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Članak 48.

Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka ovoga Statuta, osim onih koje imenuje osnivač, prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.

Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka.

Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima, kao i mandat člana Školskog odbora kojega je umjesto razriješenog člana imenovao osnivač, traje do isteka mandata na koje je bio izabran ili imenovan raniji član Školskog odbora, a najkasnije do isteka roka od četiri godine od dana konstituiranja Školskog odbora.

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga Statuta.

Članak 49.

Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:

ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku  prestane radni odnos u Školi
ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa

6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru

ako prosvjetni inspektor ili  Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana  Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Članak 50.

Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.

Odluku o raspuštanju Školskog odbora  donosi Ured državne uprave u Međimurskoj županiji.

Članak 51.

Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor.

Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor izravno se primjenjuju odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 52.

Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.

Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten  iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole . 

Članak 53.

Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 54.

O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.

Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

Članak 55.

O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 5 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.

Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.                              

Članak 56.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.

Članak 57.

Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.

Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili  radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.

Članak 58.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta
donosi Statut te njegove izmjene i dopune na prijedlog ravnatelja Škole, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
donosi financijski plan, polugodišnji i  godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine, odnosno o investicijskim radovima čija je vrijednost od 20.000,00 do 50.000,00 kuna uključujući PDV
odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 20.000,00 do 50.000,00 kuna uključujući PDV
predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
odlučuje o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
razmatra rezultate obrazovnog rada, te predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
jednom godišnje dostavlja osnivaču izvješće o svojem radu te ga izvješćuje bez odgode o nepravilnostima u radu i/ili poslovanju Škole, a osobito onim koje su utvrđene inspekcijskim nadzorom ili nadzorom drugog ovlaštenoga organa
uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje:

o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine, odnosno o investicijskim radovima, kao i o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine ukoliko se radi o vrijednosti većoj od 50.000,00 kuna uključujući PDV
o stjecanju, opterećivanju, zamjeni ili otuđivanju nekretnina kao i drugih stvarnih prava Škole neovisno o vrijednosti pravnog posla
o davanju u zakup, odnosno najam ili korištenje nekretnina u vlasništvu Škole neovisno o vrijednosti pravnog posla
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
o  promjeni naziva i sjedišta Škole
o statusnim promjenama škole
o promjeni ili dopuni djelatnosti Škole u skladu sa zakonom.

obavlja druge poslove određene zakonom, podzakonskim aktom, ovim Statutom i općim aktima Škole.

 

 


 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
INFORMATIKA

 

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Osnovna škola Prelog / Trg bana Jelačića 2, HR-40323 Prelog / www.os-prelog.skole.hr / ured@os-prelog.skole.hr
preskoči na navigaciju